Μέγεθος Κειμένου:

Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί για όλες τις προσπάθειές μας. Χάρη σε αυτούς, τα πλοία μας λειτουργούν άψογα και η επιχείρησή μας συνεχώς επιταχύνει.


Απαράμιλλος Επαγγελματισμός

Στη Aegean Shipping Management, είμαστε υπερήφανοι για ανθρώπους μας, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.
Χωρίς την αίσθηση της ευθύνης, τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία τους, δε θα είμασταν σε θέση να επιτύχουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη σε κάθε ταξίδι.

Η εκπαίδευση, που εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μας, είναι το κλειδί για αυτή την προσπάθεια. Έχουμε επενδύσει σημαντικά προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι διαδικασίες πιστοποίησης μας είναι σε πλήρη συμφωνία με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW) και τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών ναυτιλίας.

Πολλοί από τους ανθρώπους μας, μπορεί να μην εργάζονται στη θάλασσα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν πώς λειτουργούν τα πλοία. Για το λόγο αυτό, η Aegean Shipping Management διασφαλίζει ότι το προσωπικό ξηράς νιώθει τόσο άνετα και οικεία στο πλοίο όσο και στην ξηρά.

Οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να έχουν την κατάλληλη πανεπιστημιακή εκπαίδευση για την συγκεκριμένη θέση. Αλλά το πτυχίο δεν είναι αρκετό. Οι νεοπροσληφθέντες και οι άνθρωποι που έχουν μεταταχθεί σε νέα θέση εργασίας θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα νέα τους καθήκοντα πριν από την ανάληψη αυτών. Αυτό τους επιτρέπει να αντιληφθούν τη σημασία και τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων τους και πώς αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Για να υπάρχει συνέχεια, πρέπει να δοθεί έμφαση στη διατήρηση των ανθρώπων στις θέσεις όπου είναι δυνατή η αξιοποίηση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Το σύστημα αξιολόγησης των ανθρώπων μας ανταμοίβει τους εργαζόμενους που αποδίδουν καλά με την προαγωγή τους και προσφέροντας τους δυνατότητες περαιτέρω κατάρτισης.

Η Aegean Shipping Management προσλαμβάνει ναυτικούς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, πιστοποιημένοι, και υγιείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας και της εταιρείας.

Τα υποψήφια μέλη του προσωπικού πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για την επιλογή και την πρόσληψη όλων των ναυτικών.

Η Aegean, απαιτεί από όλους τους ναυτικούς που απασχολούνται από την εταιρεία:

 • να είναι σε θέση να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα για την εκτέλεση τωn καθηκόντων τους,
 • να κατανοούν επαρκώς τους σχετικούς κανόνες, κανονισμούς, κώδικες και τις κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τους βαθμούς και τα καθήκοντά τους,
 • να διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις S.T.C.W και της Διοίκησης του Κράτους της Σημαίας,
 • να είναι υγιείς,
 • να τηρούν τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, όπως ορίζεται στον Κώδικα S.T.C.W.

Επιπλέον, η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

 • Προωθεί σε όλα τα πλοία όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ναυτικούς προκειμένου να εκτελούν αποδοτικά τα καθήκοντά τους.
 • Εξασφαλίζει ότι όλοι οι νεοπροσληφθέντες ναυτικοί είναι κατάλληλα εξοικειωμένοι με τις σημαντικές πτυχές Ασφάλειας & Πρόληψης Μολύνσεων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους πάνω στο πλοίο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση των Ανώτερων Αξιωματικών με το Σύστημα της Aegean Shipping Management.
 • Έχει καθιερώσει διαδικασίες για τον προσδιορισμό εκπαιδευτικών αναγκών, στοιχείων και επιπέδων ικανοτήτων των ανθρώπων που πρέπει να επιτευχθούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για την υποστήριξη του «Συστήματος της Aegean Shipping Management» και την εφαρμογή κάθε σχετικής εκπαίδευσης που απαιτείται.
 • Εφαρμόζει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για ναυτικούς που απασχολούνται καθ’ υπέρβαση των ελάχιστων απαιτήσεων STCW. Καταγράφονται τα αποτελέσματα εκπαίδευσης ανά άτομο.
 • Αξιολογεί συνεχώς και με συνέπεια την απόδοση όλων των ναυτικών. Διεξάγονται Εσωτερικοί Έλεγχοι και Αξιολογήσεις Απόδοσης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση παραμένει αποτελεσματική και να προσδιοριστούν οι ανάγκες επανεκπαίδευσης.
 • Διατηρεί ενημερωμένα Αρχεία Απόδοσης για όλους τους απασχολούμενους ναυτικούς.
 • Αξιολογεί με συνέπεια και συνεχώς συμβαλλόμενους αντιπροσώπους επάνδρωσης και πραγματοποιεί ετησίως ελέγχους στις εγκαταστάσεις τους.
 • Παρέχει δυνατότητες εξέλιξης σταδιοδρομίας σε δόκιμους αξιωματικούς και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόσληψη ανώτερων αξιωματικών μέσα από την εταιρεία.
 • Παρακολουθεί τα ποσοστά διατήρησης για διαφορετικούς βαθμούς και εθνικότητες.