Μέγεθος Κειμένου:

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Προωθήστε το βιογραφικό σας και την επιστολή αίτησης αναφέροντας τον τίτλο βαθμού στην επικεφαλίδα του θέματος του e-mail σας. Ο χειρισμός όλων των αιτήσεων θα πραγματοποιείται με απόλυτη εχεμύθεια

Ξηρά
Marine Superintendent: (α) Δίπλωμα Πλοίαρχου Α ή Β και θαλάσσια υπηρεσία σε Product και Chemical Tankers, (β) τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε γραφείο, (γ) εξοικείωση με επιθεωρήσεις vetting, TMSA, καθώς επίσης με συστήματα διαχείρισης (ISM, ISPS, MLC, ISO), και (δ) καλή γνώση Αγγλικών και υπολογιστών. 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hrm@aegeanoil.gr .

Θάλασσα
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση crew@aegeanoil.gr .